memory card

A credit card sized memory module used as an additional disk or disk alternative in laptops and palmtops. Called IC cards, ROM cards and RAM cards, they use a variety of chip types, including RAM, ROM, EEPROM and flash memory. RAM cards used in this manner contain a battery to keep the cells charged. Note that when you add more memory in a laptop, the plug in cards may also be called memory cards or RAM cards, but these are not substitutes for disk. They extend the computer’s normal RAM memory and are typically contained on proprietary plug in cards or modules. The memory card that functions as a disk typically uses the PCMCIA architecture and requires special software that accompanies the computer. See solid state disk and flash memory.

card bộ nhớ
Một module bộ nhớ có kích thước bằng thẻ tín dụng được sử dụng dưới dạng một đĩa bổ sung hoặc một phương tiện thay thế đĩa trong các laptop và palmtop. Còn được gọi là các card IC, các card ROM và các card RAM, chúng sử dụng nhiều kiểu chip khác nhau, bao gồm RAM, ROM, EEPROM và bộ nhớ. Các card RAM được sử dụng theo cách này chứa một bộ pin để nạp vào các ô. Lưu ý lúc bạn bổ sung thêm bộ nhớ vào một laptop, các card plug in cũng có thể được gọi là các card bộ nhớ hoặc các card RAM, nhưng đây không phải là các phương tiện thay thể cho đĩa. Chúng mở rộng bộ nhớ RAM thông thường của máy tính và được chứa trên các module hoặc các card plug in độc quyền. Card bộ nhớ vốn thực hiện chức năng như là một đĩa sử dụng cấu trúc PCMCIA và đòi hỏi phần mềm đặc biệt vốn đi kèm với máy tính. Xem solid state diskflash memory.


Published:

PAGE TOP ↑