memory based

Programs that hold all data in memory for processing. Almost all spreadsheets are memory based so that a change in data at one end of the spreadsheet can be instantly reflected at the other hand.

memory based
Các chương trình vốn chứa toàn bộ dữ liệu trong bộ nhớ để xử lý. Hầu hết tất cả các trang bảng tính là các chương trình chứa toàn bộ dữ liệu trong bộ nhớ đế xử lý sao cho một sự thay đổi về dữ liệu ở một đầu của trang bảng tính có thể được phản ảnh ngay lập tức ở đầu kia.


Published:

PAGE TOP ↑