memory bank

A physical section of memory. See memory interleaving.

Ngân hàng bộ nhớ
Một phần vật lý của bộ nhớ. Xem memory interleaving.


Published:

PAGE TOP ↑