memory allocation

Reserving memory for specific purposes. Operating systems generally reserve all the memory they need at start up. Application programs use memory when loaded and may allocate more after being loaded. If there is not enough free memory, they cannot run.

Sự phân phối bộ nhớ
Việc dành riêng bộ nhớ cho các mục đích chuyên biệt. Các hệ điều hành thường dành riêng toàn bộ bộ nhớ mà chúng cần lúc khởi động. Các chương trình ứng dụng sử dụng bộ nhớ lúc được tải và có thể phân phối nhiều hơn sau khi được tải. Nếu không có đủ khỏang trống trên bộ nhớ, chúng không thể chạy.


Published:

PAGE TOP ↑