memo field

A data field that holds a variable amount of text. The text may be stored in a companion file, but it is treated as if it were part of the data record.

memo field
Một trường dữ liệu chứa đại lượng text thay đổi. Text có thể được lưu trữ trong một file tương đồng, nhưng nó được xử lý như thể nó là một thành phần của record dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑