membrane keyboard

A dust and dirt proof keyboard constructed of two thin plastic sheets (membranes) that contain flexible printed circuits made of electrically conductive ink. The top membrane is the printed keyboard and a spacer sheet with holes is in the middle. When a user presses a simulated key, the top membrane is pushed through the spacer hole and makes contact with the bottom membrane, completing the circuits.

membrane keyboard
Một bàn phím cách bụi vốn được tạo từ hai màn plastic mỏng vốn chứa các ink linh hoạt được tạo từ dẫn điện. Màn trên cùng là bàn phím ink và một miếng cách khoảng có các lỗ ở giữa. Lúc một người dùng ấn một phím, màn trên cùng được đẩy qua lỗ cách khoảng và tiếp xúc với màn dưới cùng, hoàn chỉnh mặt.


Published:

PAGE TOP ↑