megapel display

In computer graphics, a display system that handles a million or more pixels. A resolution of 1,000 lines by 1,000 dots requires a million pixels for the full screen image.

megapel display
Trong đồ họa máy tính, một hệ thống màn hình hiển thị vốn xử lý một triệu pixel hoặc hơn. Một độ phân giải của 1,000 dòng x 1,000 đòi hỏi một triệu pixel để hiển thị màn hình đầy đủ.


Published:

PAGE TOP ↑