megaflops(mega FLoating point OPerations per Second)

One million floating point operations per second.

megaflops(mega FLoating point OPerations per Second)
Một triệu phép tính thập phân trên một giây.


Published:

PAGE TOP ↑