media

A material that stores or transmits data, for example, floppy disks, magnetic tape, coaxial cable and twisted pair.

media
Một phương tiện lưu trữ hoặc truyền dữ liệu, ví dụ, các đĩa mềm, băng từ, cáp đồng trục và cặp xoắn.


Published:

PAGE TOP ↑