media conversion

Converting data from one storage medium to another, such as from disk to tape or from one type of disk pack to another.

media conversion
Việc chuyển đổi dũ liệu từ một môi trường lưu trữ này sang một môi trường lưu trữ khác, chẳng hạn như từ đĩa sang băng từ hoặc từ một kiểu nén đĩa này sang một kiểu nén đĩa khác.


Published:

PAGE TOP ↑