media control

Also called media processing, in computer telephony it refers to some processing or altering of the call; for example, digitizing the content. Contrast with call control.

media control
Còn được gọii là media processing, trong tuyến trình chuyển âm qua điện thoại bằng máy tính, nó để cập đến việc xử lý hay thay đổi cuộc gọi; ví dụ, việc số hóa nội dung. Trái với call control.


Published:

PAGE TOP ↑