MDF(Main Distribution Frame)

A connecting unit between external and internal lines. It allows for public or private lines coming into the building to connect to internal networks. See CDF.

MDF(Main Distribution Frame)
Một đơn vị nối kết giữa các tuyến bên trong và bên ngoài. Nó cho phép các tuyền tư nhân hoặc các tuyến công cộng truyền vào để nối kết sang các mạng bên trong. Xem CDF.


Published:

PAGE TOP ↑