MDBS 4

A DBMS from Micro Data Base Systems, Inc., Lafayette, IN, that runs on DOS, OS/2, UNIX, MPE and VMS servers. Noted for its performance and maturity (in 1984, MDBS 3 was the first client/server DBMS), it provides a superset of hierarchical, network and relational storage concepts. M/4 for Windows is a single user Windows version.

MDBS 4
DBMS của Micro Data Base Systems, Inc., Lafayette, IN, vốn chạy trên các server VMS, MPE, UNIX, OS/2 và DOS. Nổi bật do hoạt động và tính hoàn chỉnh của nó (vào năm 1984, MDBS 3 là client/server DBMS) đầu tiên, nó cung cấp rất nhiều khái niệm lưu trữ quan hệ và mạng cung cấp. M/4 sử dụng cho Windows là một phiên bản Windows một người dùng.


Published:

PAGE TOP ↑