MDA(Monochrome Display Adapter)

The first IBM PC monochrome video display standard for text only. Due to its lack of graphics, MDA cards were often replaced with Hercules cards, which provided both text and graphics.

MDA(Monochrome Display Adapter)
Tiêu chuẩn màn hình hiển thị video đơn sắc đầu tiên của IBM PC chỉ sử dụng cho text. Do thiếu các hình đồ họa, các card MDA thường được thay thế bằng các card Hercule, vốn cung cấp các hình lẫn đồ họa.


Published:

PAGE TOP ↑