MCM(Multi Chip Module or Micro Chip Module)

A chip housing that uses a ceramic base and contains two or more raw chips closely connected with high density lines. This packaging method saves space and speeds processing due to short leads between chips. MCMs were originally called microcircuits or hybrid microcircuits, since this technique is well suited for mixing analog and digital components together.

MCM(Multi Chip Module or Micro Chip Module)
Một hộp chip vốn sử dụng một nền gốm và chứa hai hay nhiều chip thô được nối chặt với các đường dây mât độ cao. Phương pháp đóng gói này tiết kiệm được khoảng trống và tăng tốc độ xử lý do các dây dẫn ngắn giữa các chip. Các MCM đầu tiên được gọi là các rỉ mạch hay các rỉ mạch ghép bởi vì kỹ thuật này rất thích hợp cho việc kết hợp các thành phần kỹ thuật số và tương đồng lại với nhau.


Published:

PAGE TOP ↑