MCI(Media Control Interface)

A high level programming interface from IBM/Microsoft for controlling multimedia devices. It includes text commands such as open, play and close for languages such as Visual Basic, as well as functions for languages such as C. See RIFF and AVI.

MCI(Media Control Interface)(Media Control Interface)
Một giao diện lập trình cao cấp của IBM/Microsoft sử dụng cho việc điều khiển việc truyền thông đa phương tiện. Nó bao gồm các lệnh text chẳng hạn như mở, biểu diễn và đóng sử dụng cho các ngôn ngữ chẳng hạn nhữ Visual Basic, cũng như các hàm sử dụng cho các ngôn ngữ chẳng hạn như C. Xem RIFFAVI.


Published:

PAGE TOP ↑