MCI decision

An FCC decree in 1969 that granted MCI the right to compete with the Bell System by providing private, intercity telecommunications services.

MCI decision
Một nghị định vào năm 1969 vốn cho phép MCI cạnh tranh với Bell System bằng cách cung cấp các dịch vụ viễn thông tư nhân, giữa các thành phố.


Published:

PAGE TOP ↑