MCGA(Multi Color Graphics Array)

An IBM video display standard built into low end PS/2 models. It was not widely supported.

MCGA(Multi Color Graphics Array)
Một tiêu chuẩn màn hình hiển thị video IBM được cài sẵn trong các mãu PS/2 cấp thấp. Nó đã không được hỗ trộ rộng rãi.


Published:

PAGE TOP ↑