MCB(Memory Control Block)

An identifier (16 bytes) that DOS places in front of each block of memory it allocates

MCB(Memory Control Block)
Một bộ nhận dạng (16 bytes) mà DOS đặt ở phía trước của mỗi khối bộ nhớ mà nó phân phối.


Published:

PAGE TOP ↑