matrix

An array of elements in row and column form. See x y matrix.

Ma trận
Một mảng các thành phần ở dạng hàng và cột. Xem x y matrix.


Published:

PAGE TOP ↑