mathematical expression

A group of characters or symbols representing a quantity or an operation. See arithmetic expression.

Biểu thức toán học
Một nhóm ký tự hoặc ký hiệu biểu diễn một phép tính hoặc một sô lượng. Xem arithmetic expression.


Published:

PAGE TOP ↑