Mathematica

Mathematical software for PCs and Macs from Wolfram Research, Inc., Champaign, IL. It includes numerical, graphical and symbolic computation capabilities, all linked to the Mathematica programming language. Its use requires a math coprocessor.

Mathematica
Phần mềm toán học sử dụng cho các PC và các Mac của Woldram Research, Inc., Champaign, IL. Nó bao gồm các tính năng thực hiện phép tính đối vởi các thông số, hình đồ họa và ký hiệu, chúng được liên kết vởi ngôn ngữ lập trình Mathematica. Việc sử dụng nó đòi hỏi một bộ xử lý toán học.


Published:

PAGE TOP ↑