Mathcad

Mathematical software from Mathsoft, Inc., Cambridge, MA, for PCs and Macs. It allows complicated mathematical equations to be expressed, performed and displayed.

Mathcad
Phần mềm toán học của Mathsoft, Inc., Cambridge, MA, sử dụng cho các PC và các Mac. Nó cho phép các phương trình toán học phức tạp được biểu diễn, được thực hiện và hiển thị.


Published:

PAGE TOP ↑