master control program

See operating system.

Chương trình điều khiển chính
Xem operating system.


Published:

PAGE TOP ↑