master console

The main terminal used by the computer operator or systems programmer to command the computer.

master console
Đầu cuối chính được sử dụng bởi viên hệ thống hoặc người quản lý máy tính để ra lệnh cho máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑