mass storage

A high capacity, external storage such as disk or tape.

mass storage
Một môi trường lưu trữ bên ngoài, dung lượng cao chẳng hạn như đĩa hoặc băng từ.


Published:

PAGE TOP ↑