MASM(Macro ASe Mbler)

An assembly language that allows macros to be defined and used.

MASM(Macro ASe Mbler)
Một thuật ngữ vốn cho phép các macro được xác định và được sử dụng.


Published:

PAGE TOP ↑