maskable interrupts

Hardware interrupts that can be enabled and disabled by software.

maskable interrupts
Các phần ngắt phần cứng vốn có thể được hoạt động và ngưng hoạt động bởi phần mềm.


Published:

PAGE TOP ↑