mark sensing

Detecting pencil lines in predefined boxes on paper forms. The form is designed with boundaries for each pencils stroke that represents a yes, no, single digit or letter, providing all possible answers to each question. A mark sense reader detects the marks and converts them into digital code.

mark sensing
Viêc dò tìm các đường bút chì trong các hộp được xác định trước trên các mẫu giấy. Mẫu này được thiết kế với các đường viền cho mỗi nét bút chì vốn biểu thị một mẫu tự, một con số, yes (có), no (sai, không), cung cấp tất cả các câu trả lời có thể cho mỗi câu hỏi. Một bộ đọc nhận biết dấu đánh dò tìm các dấu và chuyển đổi chúng thành kỹ thuật số.


Published:

PAGE TOP ↑