MARK 9

An application generator from Sterling Software’s Answer Systems Div., Woodland Hills, CA, that runs on IBM mainframes and personal computers. It stems from MARK 4, the first report writer to use fill in the blanks forms. MARK 5 was a subsequent online version.

MARK 9
Một công cụ tạo trình ứng dụng của Sterling Software’s Answer Systems Div., Woodland Hills, CA, vốn chạy trên các máy chủ IBM và các máy tính cá nhân. Nó có nguồn gốc từ MARK 4, công cụ viết báo cáo đầu tiên sử dụng các mẫu điền vào chỗ trống. MARK 5 là phiên bản trực tuyến.


Published:

PAGE TOP ↑