marginal test

A system test that introduces values far above and far below the expected values.

marginal test
Việc kiểm nghiệm hệ thống vốn giới thiệu các giá trị quá cao hoặc quá thấp so với các giâ trị mong đợi (ước tính).


Published:

PAGE TOP ↑