MAPPER(MAintaining Preparing and Processing Exective Reports)

A Unisys mainframe fourth generation language. In 1980, it was introduced as a high level report writer and was later turned into a full featured development system used successfully by non technical users.

MAPPER(MAintaining Preparing and Processing Exective Reports)
Một ngôn ngữ thể hệ thứ tư của máy chủ Unisys. Vào năm 1980, nó đã được giới thiệu dưới dạng công cụ viết report (báo cáo) cấp độ cao và sau đó đã được chuyển thành một hệ thống mô tả đầy đủ được sử dụng thành công bởi những người dùng không có chuyên môn.


Published:

PAGE TOP ↑