MAP(Manufacturing Automation Protocol)

A communications protocol introduced by General Motors in 1982. MAP provides common standards for interconnecting computers and programmable machine tools used in factory automation. At the lowest physical level, it uses the IEEE 802.3 token bus protocol. MAP is often used in conjunction with TOP, an office protocol developed by Boeing Computer Services. TOP is used in the front office and MAP is used on the factory floor.

MAP(Manufacturing Automation Protocol)
Một giao thức truyền thông được giới thiệu bởi General Motors trong 1982. MAP cung cấp các tiêu chuẩn thông thường cho việc nối kết các máy tính và các công cụ máy có thể lập trình được sử dụng trong chế độ tự động hóa nhà máy. Tại cập độ được lấy thấp nhất, nó sử dụng giao thức sử dụng kết hợp với TOP, một giao thức sử dụng cho văn phòng đại diện và MAP được sử dụng tại nhà máy. Tại cấp độ được lấy thấp nhất, nó sử dụng giao thức IEEE 802.3 token bus. MAP thường được sử dụng kết hợp với TOP, một giao thức sử dụng cho văn phòng được phát triển bởi Boeing Computer Services. TOP được sử dụng trong văn phòng đại diện và MAP được sử dụng tại nhà máy.


Published:

PAGE TOP ↑