MAPI(Mail API)

A programming interface that enables an application to send and receive mail over the Microsoft Mail messaging system. Simple MAPI is a subset of MAPI that includes a dozen functions for sending and retrieving mail.

MAPI(Mail API)
Một giao diện lập trình vốn cho phép một trình ứng dụng gửi và nhận mail qua hệ thống thống báo Microsoft Mail. MAPI đơn giản là một tập hợp con MAPI vốn bao gồm nhiều chức năng gửi và truy xuất mail.


Published:

PAGE TOP ↑