MANTIS

An application development language from Cincom Systems, Inc., Cincinnati, OH, that runs on IBM mainframes, VAXs and other mainframes. It provides procedural and non procedural languages for developing prototypes and applications and works with Cincom’s SUPRA database, DB2 and IMS.

MANTIS
Một ngôn ngữ phát triển trình ứng dụng của Cincom Systems, Inc., Cincinnati, OH, vốn chạy trên các máy chủ IBM, các VAX và các máy chủ khác. Nó cung cấp các ngôn ngữ thuộc thủ tục hoặc không thuộc thủ tục cho việc phát triển các trình ứng dụng và các mẫu gốc và hoạt động kết hợp với có sở dữ liệu SUPRA của Cincom, DB2 và IMS.


Published:

PAGE TOP ↑