Manchester Code

A self clocking data encoding method that divides the time required to define the bit into two cycles. The first cycle is the data value (0 or 1) and the second cycle provides the timing by shifting to the opposite state.

Manchester Code
Một phương pháp mã hóa dữ liệu tự ấn định giờ vốn chia ra thời gian được yêu cầu để ấn định bit trong hai chu kỳ. Chu ký đầu tiên là giá trị dữ liệu (0 hay 1) và chu kỳ thứ hai cung cấp tính năng định giờ bằng cách chuyển sang trạng thái đối lập.


Published:

PAGE TOP ↑