management system

The leadership and control within an organization. It is made up of people interacting with other people and machines that, together, set the goals and objectives, outline the strategies and tactics, and develop the plans, schedules and necessary controls to run on organization.

Hệ thống quản lý
Hệ thống lãnh đạo và quản lý trong một tổ chức. Nó được hình thành từ sự tương tác giữa người với người, người với máy để xác lập nên các mục đích và các mục tiêu, đưa ra các chiến lược và các chiến thuật, và phát triển các kế hoạch, các thời biểu và các phương pháp điều khiển cần thiết để quản lý một tổ chức.


Published:

PAGE TOP ↑