management science

The study of statistical methods, such as linear programming and simulation,in order to analyze and solve organizational programs. Same as operations research.

Khoa học quản lý
Việc nghiên cứu các phương pháp thống kê chẳng hạn như mô phỏng và lập trình tuyến tính, để phân tích và xử lý các sự cố tổ chức. Tương tự như operations research.


Published:

PAGE TOP ↑