management console

A terminal or workstation used to monitor and control a network.

management console
Một trạm làm việc hoặc một thiết bị đầu cuối được sử dụng để kiểm soát và điều khiển một mạng.


Published:

PAGE TOP ↑