male connector

A plug or socket that contains pins. The female counterpart contains receptacles.

male connector
Một phích cắm hoặc một ổ cắm chứa các pin. Thiết bị tương đương có lỗ để tra vào chứa các đồ đựng.


Published:

PAGE TOP ↑