make

To compile a multi module program. The make utility recompiles only those modules that have been updated since the last compilation.

make
Biên soạn một chương trình nhiều module. Tiện ích biên soạn chỉ biên soạn lại các module vốn đã được cập nhật từ lần biên soạn sau cùng.


Published:

PAGE TOP ↑