major key

The primary key used to identify a record, such as account number or name.

Khóa chính
Khóa chính được sử dụng để biết một record, chẳng hạn như tên hoặc số tài khoản.


Published:

PAGE TOP ↑