maintenance

(1)Hardware maintenance is the testing and cleaning of equipment.

(2)Information system maintenance is the routine updating of master files, such as adding and deleting employees and customers and changing credit limits and product prices.

(3)Software, or program, maintenance is the updating of application programs in order to meet changing information requirements, such as adding new functions and changing data formats. It also includes fixing bugs and adapting the software to new hardware devices.

(4)Disk or file maintenace is the periodic reorganizing of disk files that have become fragmented due to continuous updating.

maintenance
(1)Việc bảo quản phần cứng là việc kiểm tra và làm sạch thiết bị.

(2)Việc bảo quản hệ thống thống tin là việc cập nhật thường xuyên các file chính, chẳng hạn như bổ sung và xóa các nhân viên và các khách hàng và thay đổi các giới hạn tín dụng và giá sản phẩm.

(3)Việc bảo quản chương trình hoặc phần mềm là việc cập nhật các chương trình ứng dụng để đáp ứng các yêu cầu thay đổi thông tin chẳng hạn như bổ sung các chức năng mới và thay đổi các định dạng dữ liệu. Nó cũng bao gồm việc sửa lỗi và bổ sung phần mềm vào các thiết bị phần cứng mới.

(4)Việc bảo quản đĩa hoặc file là việc tổ chức lại theo từng giai đoạn các file đĩa vốn đã bị phân đoạn trong quá trình cập nhật liên tục.


Published:

PAGE TOP ↑