maintenance credits

Monetary credits issued to a customer by the vendor for qualified periods during which the vendor’s products are not functioning properly.

Tín phiếu bảo trì
Tín phiếu bảo trì do nhà cung cấp phát hành cho khách hàng trong các giai đoạn sản phẩm của nhà cung cấp bị lỗi.


Published:

PAGE TOP ↑