main loop

The primary logic in a program. It contains the instructions that are repeated after each event or transaction has been processed. See loop.

Vòng lặp chính
Logic cung cấp cho một chương trình. Nó chứa các chỉ lệnh vốn được lặp lại sau khi mỗi sự kiện giao tác đã được xử lý. Xem loop.


Published:

PAGE TOP ↑