mailbox

A simulated mailbox on disk that holds incoming or outgoing electronic mail and messages.

mailbox
Một mailbox được mô phỏng trên đĩa vốn chứa các thông báo và thư điện tủ gửi đến hoặc gửi đi.


Published:

PAGE TOP ↑