magnetic stripe

A small length of magnetic tape adhered to ledger cards, badges and credit cards. It is read by specialized readers that may be incorporated into accounting machines and terminals. Due to heavy wear, the data on the stripe is in a low density format that may be duplicated several times.

Dải từ
Dải băng từ nhỏ được đính vào các card thanh ngang. Các phù hiệu và các thể tín dụng. Nó được đọc bởi các công cụ đọc chuyên biệt vốn có thể được bao gồm trong các thiết bị đầu cuối và các máy dùng cho bộ phận kế toán. Do việc dùng quá nhiều, dữ liệu trên dải ở dạng mật độ thấp vốn có thể được nhân bản nhiều lần.


Published:

PAGE TOP ↑