magnetic recording

With regard to computers, the technique used to record, or write, digital data in the form of tiny spots (bits) of negative or positive polarity on tapes and disks. A read/write head discharges electrical impulses onto the moving ferromagnetic surface. Reading is accomplished by sensing the polarity of the bit with the read/write head.

magnetic recording
Kỹ thuật sử dụng máy tính để ghi lại hoặc viết dữ liệu kỹ thuật số ở dạng các chấm nhỏ (các bit) cực dương hoặc cực âm trên các băng từ và các đĩa. Đầu đọc/ghi phát ra các xung điện trên bề mặt chuyển động mạnh về từ tính. Việc đọc được thực hiện bằng cách nhận biết cực của bit bằng đầu đọc/ghi.


Published:

PAGE TOP ↑