magnetic ink

A magnetically detectable ink used to print the MICR characters that encode account numbers on bank checks.

Mực từ
Mực có thể dò tìm bằng mực tù được sử dụng để in các ký tự MICR vốn mã hóa các số tài khoản trên các check ngân hàng.


Published:

PAGE TOP ↑