magnetic field

An invisible energy emitted by a magnet. Same as flux.

Từ trường
Năng lượng không thấy được tỏa phát ra từ một nam châm. Tương tự nhu flux.


Published:

PAGE TOP ↑